ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2555

 นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ร ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ธเนศร์ เจริญเมือง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอารย์ อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

พัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิฯ

  สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดอบรมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหวังว่าหลังจากผ่านการอบรมไปแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถไปติดตาม ตรวจสอบองค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ในนามของต้นสังกัด และสามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินมาตรฐาน 15 มาตรฐานในระดับโรงเรียนได้ ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป. , ศน. ผู้บริหาร ร.ร.เอกชน และผู้บริหารที่มีผลการประเมินคุณภาพรอบ 3 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี – ดีมาก รวมทั้งสิ้น 60 คน ดูภาพ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2

 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านท่าขาม อำเภอฮอด โดยมีนายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และผู้บังคับบัญชาจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมพืธี ดังนี้ กองลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านตาลเหนือ โรงเรียนบ้านตาลใต้ โรงเรียนบ้านดงดำ โรงเรียนบ้านโค้งงาม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง โรงเรียนบ้านแควมะกอก และโรงเรียนบ้านบ่อหลวง รวมทั้งสิ้น 150 คน ทั้งนี้ภายในพิธีมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่กองลูกเสือ-เนตรนีที่ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรานารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ กองลูกเสือ-เนตรานารีโรงเรียนบ้านห้วยโค้ง และรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว  ดูภาพ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดชลบุรี

 นายปรีดา สมบูรณ์ทรัพย์ ปลัดจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดชลบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมืองชลบุรี ดูภาพ

สพม.๓๒ สู่คุณภาพ จุดที่ ๗

 กิจกรรมคาราวานนิเทศ “สำนักงานเขตฯ พบเพื่อนครู” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ โดยทำบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่กับโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ เป็นประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูในสังกัดสหวิทยาเขตทุกคนทุกโรงเรียน เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ดูภาพ

สพม. เขต 32 เตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

สพม. เขต 32 เตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม. เขต 32 กล่าวว่า เพื่อป้องกันการทุจริตและเพื่อความโปร่งใส ได้ดำเนินการป้องกันตามนโยบาย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งขณะนี้สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้ประสานกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อป้องกันการทุจริตและเตรียมความพร้อมรองรับการสอบในครั้งนี้ ดูภาพ

แถลงข่าวงานชุมนุมลูกเสือ จชต.

 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล สพป.ปัตตานี เขต 2 ร่วมกับสพฐ. แถลงข่าวงานชุมนุมลูกเสือจชต.-มาเลย์-อินโด ระหว่างวันที่ 9-14 กรกฎาคม 2555 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ดูภาพ